Bezoek de website van het IFZ Bezoek de website van de VeWeVe
 

Klachtenregeling Bureau Alert

Wanneer een cliënt of de verzoeker ontevreden is over de wijze waarop een wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor of curator) zijn/haar taken uitvoert, behoort hij/zij dit kenbaar te maken aan de betreffende wettelijk vertegenwoordiger.

Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de melding door de betreffende wettelijk vertegenwoordiger, kan een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie van Bureau Alert worden ingediend. Het formulier kunt u van onze website downloaden. De klachtencommissie Bureau Alert zal binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie geven. Mocht die termijn niet haalbaar zijn, zal dit schriftelijk aan de klager kenbaar worden gemaakt.

Indien de klager zich voor of tijdens de behandeling van de klacht door Bureau Alert tot de kantonrechter of andere instantie heeft gewend, zal de klacht niet verder in behandeling worden genomen.

Klacht is gegrond

De klacht komt in aanmerking voor behandeling.

Er volgt een gesprek met de klachtencommissie. Uiterlijk 3 weken na dit gesprek wordt de klager in kennis gesteld van het standpunt dat de klachtencommissie van Bureau Alert inneemt m.b.t. de ingediende klacht.

Klacht is ongegrond

De klacht komt niet in aanmerking voor behandeling.

De klager ontvangt argumentatie hieromtrent.

Klachtenregelement branchevereniging

Als de klager van mening is dat zijn klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan deze schriftelijk een klacht indienen bij branchevereniging VeWeVe. De klacht moet eerst bij de bewindvoerder, curator of mentor zijn ingediend. Of met hem of haar zijn besproken. Is dat niet het geval geweest, dan zal de klachtencommissie de klacht niet in behandeling nemen.
De klacht dient schriftelijk – digitaal of per post – te worden ingediend. Dit kan via info@veweve.nl of via de secretaris  van de klachtencommissie van VeWeVe, Postbus 150, 7600 AD Almelo.

Bij het indienen van een klacht is een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld, verschuldigd. Dit bedrag wordt, indien de klacht gegrond wordt verklaard, aan de klager terug betaald.

Slechts door of namens een cliënt kan een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. Anderen – zoals maatschappelijke organisaties en overheden – dienen zich in het geval van het indienen van een klacht over een lid van de vereniging rechtstreeks tot het bestuur te wenden. Het volledige Klachtenreglement van VeWeVe treft u hier.

Geheimhouding

Alle klachten zullen door Bureau Alert onder strikte geheimhouding worden afgewikkeld.