Bezoek de website van het IFZ Bezoek de website van de VeWeVe
 

Onze diensten

1.

bewindvoering

2.

bewindvoering met mentorschap

3.

curatele

4.

mentorschap

Ad. 1: Bewindvoering

De bewindvoerder waakt over de financiële belangen van de betrokkene. De bewindvoerder voert het beheer over het inkomen en vermogen van de betrokkene en over de op geld waardeerbare zaken.

Ook wordt van de bewindvoerder verwacht dat hij rekening houdt met de wensen en verlangens van de betrokkene en hem/haar, daar waar mogelijk laat meebeslissen.

Als toestemming van de betrokkene niet meer gegeven kan worden en het gaat om verkopen van bezittingen, zal de bewindvoerder hiervoor vervangende toestemming van de kantonrechter moeten aanvragen.

De bewindvoerder moet tevens elk jaar aan de kantonrechter verantwoording afleggen over de onder zijn beheer zijnde gelden en goederen.

Deze maatregel kan bij de rechtbank, sector kanton (zonder advocaat) worden aangevraagd.

Ad.2: Bewindvoering met mentorschap

Daar waar een bewindvoerder alleen waakt over de financiële belangen van de betrokkene, is de mentor degene die waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige, die door psychische oorzaken en/of gedragsproblemen niet of onvoldoende in staat is besluiten over zijn/haar zorg te nemen of deze te regelen. Deze maatregel heeft geen betrekking op de financiën.

De mentor is degene die de betrokkene vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk samen met de betrokkene.

Deze maatregel kan bij de rechtbank, sector kanton (zonder advocaat) worden aangevraagd.

Bureau Alert biedt ook mentorschap aan tegelijk met de aanvraag voor bewindvoering.

Ad. 3: Curatele

De curator behartigt zowel de financiële zaken als de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door psychische oorzaken en/of gedragsproblemen niet in staat is hierover zelf beslissingen te nemen. Onder persoonlijke belangen wordt ook eventuele verzorging of behandeling binnen een instelling bedoeld.

De persoon die onder curatele wordt gesteld noemen we curandus.

De curator handelt zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de curandus maar hoeft deze niet in de beslissingen te kennen. Dit is uiteraard wel wenselijk.

Mocht de curandus niet in staat zijn met welke beslissing dan ook mee te denken, dan beslist de curator, in goed overleg met hulpverlener(s)/direct betrokkenen/evt. verwanten, over bijvoorbeeld een medische behandeling of over het zorgplan.

Wat betreft de financiële belangenbehartiging is het de taak van de curator te zorgen voor een goed beheer van de inkomsten, die uiteraard in de eerste plaats uitgegeven moeten worden ten gunste van de curandus.

De aanvraag voor een onder curatelestelling kan, net als bewindvoering, rechtstreeks bij de Kantonrechter worden ingediend.

Ad. 4: Mentorschap

De mentor is degene die de betrokkene vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.

Deze maatregel kan bij de rechtbank, sector kanton (zonder advocaat) worden aangevraagd.

Wat kan Bureau Alert u bieden?

·

een informatief/intake gesprek over wettelijke vertegenwoordiging (dit gesprek is kosteloos);

·

een advies omtrent wettelijke maatregelen betreffende uw eigen situatie;

·

het daadwerkelijk leveren van een mentor, bewindvoerder of curator;

·

ondersteuning bij de aanvraag van de wettelijke maatregel.